Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.

Bodeminformatie en bodemonderzoek

Gaat u een huis of bedrijfspand bouwen of (ver)kopen? Dan is een bodemonderzoek nodig.

Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water.

Grond toepassen

Bent u van plan om baggerspecie, grondspecie of bouwstoffen toe te passen of tijdelijk op te slaan? In veel gevallen moet u dan een melding doen.

Landelijke PFAS-normen

Wilt u landbodem toepassen? Hiervoor gelden vanaf juli 2020 nieuwe landelijke PFAS-normen.

Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen zijn voor veel bedrijven een wettelijke verplichting. Maar het levert u ook besparing op en na een tijdje vaak zelfs winst!

Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.

Duurzame energie

Wilt u inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denk dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Afvalpreventie

Afvalpreventie zorgt voor een lagere milieubelasting en minder kosten voor afvalverwerking. Sommige bedrijven moeten hiervoor verplicht milieumaatregelen nemen.