Bodeminformatie en bodemonderzoek

Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand laat u een bodemonderzoek uitvoeren. Ook voor een omgevingsvergunning is dit soms nodig.

De inhoud van deze pagina sluit mogelijk nog niet (volledig) aan bij de nieuwe Omgevingswet. Heeft u vragen over bodeminformatie en bodemonderzoek neem dan contact met ons op. Deze pagina zal spoedig geüpdatet worden met de actuele informatie. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Huis of bedrijf (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van uw huis of bedrijfspand. Daarom wordt bij een taxatie ook op de bodemkwaliteit gelet. Bij uw gemeente kunt u navragen of er gegevens bekend zijn over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een stuk grond. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan de kopers. Als er twijfel is over de bodemkwaliteit of u wilt gewoon meer zekerheid, dan kan het een goed idee zijn om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. 

Een onderzoek in het kader van een transactie is in veel gevallen niet verplicht. Twijfelt u aan de bodemkwaliteit of zijn er aanwijzingen dat er sprake is van (enige mate) van bodemverontreiniging dan raden wij u aan bodemonderzoek uit te laten voeren.

Wijzigen van de functie (bestemmingsplan)

Als het terrein een andere functie krijgt, bijvoorbeeld van bedrijfs- naar woonfunctie, dan kan de gemeente vragen om een bodemonderzoek. Dat is dan nodig om te beoordelen of de bodemkwaliteit geschikt is voor het toekomstige gebruik of dat er sprake is van verontreinigde grond met mogelijke risico’s voor de gebruiker. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals woningbouw. De omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en adviseert de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Bronckhorst.

Huis of bedrijfspand bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen vaak om een verkennend bodemonderzoek. Dan kan de gemeente beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond, of dat er risico’s zijn voor de gebruiker. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals woningbouw. Als omgevingsdienst beoordelen we de bodemonderzoeken en geven we advies aan de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Bronckhorst. In veel gevallen heeft u daarom ook contact met ons.

Een bedrijf starten, wijzigen of beëindigen

Als u activiteiten gaat verrichten waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan, moet u bodemonderzoek laten doen. Een zogenaamde nulmeting is verplicht om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen en bij een melding Activiteitenbesluit. Als de bedrijfsactiviteiten stoppen, moet u de bodem opnieuw laten controleren. Als er verontreiniging wordt aangetroffen waarvan aannemelijk is dat dit is veroorzaakt door uw activiteiten, moet u ervoor zorgen dat de bodem weer net zo schoon is als bij de nulmeting. Ook als u uw bedrijf ingrijpend gaat veranderen, kan het zijn dat u een bodemonderzoek moet doen.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of u te maken heeft met een erkend adviesbureau. Als dit niet het geval is, kunnen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning.  Op de website Bodem+ vindt u een actuele lijst met erkende adviesbureaus.

Bodeminformatie aanvragen

Wanneer moet u bodeminformatie aanvragen?

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

Waar kunt u bodeminformatie vinden?

U kunt bij uw gemeente of de provincie Gelderland informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Ook kunt u online bodemkwaliteitskaarten raadplegen om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de bodem.

Wij voeren de bodemtaken uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Bodeminformatie over deze gemeenten kunt u daarom bij ons per e-mail aanvragen. Voor bodeminformatie van de overige gemeenten in de Achterhoekverwijzen wij u naar de lokale websites. Op de website Bodemloket is al veel bodeminformatie te vinden. Via de kaart kunt u ook direct informatie zoeken.