Spring naar content
Bodem

Bodem

De overheid heeft regels opgesteld om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig omgaan met de bodem. Deze regels staan in de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Wij controleren of deze wetten worden nageleefd. U kunt met deze wetten te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden.

 • Bodemverontreiniging en bodemsanering melden 

  Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de provincie Gelderland of bij uw gemeente. 

 • Bodeminformatie en bodemonderzoek 

  Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand laat u een bodemonderzoek uitvoeren. Ook voor een omgevingsvergunning is dit soms nodig.

 • Grond toepassen 

  Wilt u grond verplaatsen, nieuwe grond aandragen of grond afvoeren? Hier zijn regels voor.

 • Landelijke PFAS-normen

  Vanaf 3 juli 2020 geldt voor alle tien gemeenten in de regio Achterhoek het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS.

 • Archeologie en cultureel erfgoed

  Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Als u een archeologische vondst doet, moet u dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bij de gemeente. Gaat u bodemverstorende werkzaamheden uitvoeren? Ook dan moet u rekening houden met archeologie.  

Misschien ook interessant

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Asbest bij bedrijven

Wilt u asbest verwijderen bij uw bedrijf? Dit moet u altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water.