Archeologie

Samen met de gemeente Zutphen voeren wij taken uit op het gebied van archeologie. Dit doen wij voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. 

Een team van archeologiespecialisten beoordeelt archeologische rapporten en Programma’s van Eisen, adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geven we advies over behoud, beheer en ontsluiting. En we ontwikkelen, waar nodig, archeologisch beleid voor gemeenten.

Rekening houden met archeologie bij  bouwen of slopen

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Soms komt u een archeologische vondst per toeval tegen. Of uw werkzaamheden vinden plaats in een gebied met archeologische waarde. Als u een archeologische vondst doet, moet u dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en bij de gemeente. Gaat u bodemverstorende werkzaamheden uitvoeren? Ook dan moet u rekening houden met archeologie.  

Archeologie en het bestemmingsplan

Voert u bodemverstorende activiteiten uit die dieper dan 30 centimeter onder het maaiveld gaan? Dan moet u verplicht rekening houden met archeologie. 

Op basis van de ligging van een gebied en de kennis over archeologie in de omgeving (bijvoorbeeld archeologische vindplaatsen) is per gemeente een ‘waarde archeologie’ of een verwachtingswaarde archeologie’ bepaald. Deze waarden zijn opgenomen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Per waarde is aangegeven tot welke oppervlakte bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat er (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen. Dit zijn de vrijstellingsgrenzen. U kunt deze vrijstellingsgrenzen vinden in het bestemmingsplan van uw gemeente, bij ‘dubbelbestemming archeologie’.

Archeologisch rapport aanleveren

Overschrijdt uw project de vrijstellingsgrens? Dan moet u bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning ook een archeologisch rapport toevoegen. Meestal betekent dit dat u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.  

Archeologisch onderzoek

Voor de gemeenten in de Achterhoek zijn eisen opgesteld waar een archeologisch (voor)onderzoek aan moet voldoen:

Wilt u informatie over bedrijven die een archeologisch onderzoek voor u kunnen uitvoeren? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij Voia en Opgravingsbedrijven.

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden onverwacht een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze melding kunt u doen op de volgende manieren:

De RCE verwerkt uw meldingen en plaatst deze als waarnemingen in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).

Informeer ook uw gemeente

Naast deze officiële melding moet u ook altijd de gemeente informeren waar u de vondst deed. De gemeente neemt vervolgens contact op met de regioarcheoloog of neemt zelf passende maatregelen. U vindt de contactgegevens op de website van uw gemeente.

Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst, is de minister bevoegd om voorschriften te geven voor de uitvoering van het werk dat de schade veroorzaakt. Ook kan de minister opdracht geven het werk stil te leggen. Meer informatie over de wet- en regelgeving rondom archeologie en cultureel erfgoed vindt u in de Erfgoedwet.

Meer informatie

Voor meer informatie over archeologie kunt u ons een e-mail sturen.