Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Grondwater

Grondwater onttrekken bij particulieren

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering is het soms nodig om de grondwaterstand te verlagen. Dit kan door het toepassen van ‘bronnering’. Hierbij wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen. U kunt online een vergunning  aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket.

Grondwater onttrekken bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodem-energiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland. In de meeste gevallen moet uw melding minimaal twee weken van tevoren binnen zijn.

Overige wateronttrekkingen meldt u bij Waterschap Rijn en IJssel. In de meeste gevallen moet u de melding twee weken voordat de onttrekking plaatsvindt, doen.

Verontreinigd grondwater onttrekken

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de provincie Gelderland nodig.

Grondwater lozen

Voor het lozen van grondwater heeft u toestemming nodig van uw gemeente of waterschap. U geeft via een melding de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing door. Het verschilt per lozing bij wie u de melding moet doen:

  • Lozingen op de riolering (indirecte lozing): meld dit bij uw gemeente.
  • Klachten of meldingen over (vervuild) oppervlaktewater: meld dit bij uw waterschap.

Afvalwater van bedrijven

Als bedrijven water in hun omgeving verontreinigen, of gebruiken voor de afvoer van afvalstoffen, ontstaat er afvalwater. Dit afvalwater moet ook aan bepaalde regelgeving voldoen. De afvalwaterspecialisten van de omgevingsdiensten voeren regelmatig metingen van indirecte lozingen bij bedrijven uit. Dit doen ze door middel van een monsterneming. Ook bij milieuklachten doen de specialisten onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging. Klachten over (vervuild) oppervlaktewater kunt u doorgeven aan Waterschap Rijn en IJssel.