Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Grondwater

Grondwater onttrekken bij particulieren

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering is het soms nodig om de grondwaterstand te verlagen. Dit kan door het toepassen van ‘bronnering’. Hierbij wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen. U kunt online een vergunning  aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket.

Grondwater onttrekken bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodem-energiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland. In de meeste gevallen moet uw melding minimaal twee weken van tevoren binnen zijn.

Overige wateronttrekkingen meldt u bij Waterschap Rijn en IJssel. In de meeste gevallen moet u de melding twee weken voordat de onttrekking plaatsvindt, doen.

Verontreinigd grondwater onttrekken

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de provincie Gelderland nodig.

Grondwater lozen

Voor het lozen van grondwater heeft u toestemming nodig van uw gemeente of waterschap. U geeft via een melding de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing door. Het verschilt per lozing bij wie u de melding moet doen:

  • Lozingen op de riolering (indirecte lozing): meld dit bij uw gemeente.
  • Klachten of meldingen over (vervuild) oppervlaktewater: meld dit bij uw waterschap.

Afvalwater van bedrijven

Afvalwater bij bedrijven ontstaat doordat water met hulpstoffen zoals reinigings-, beits- en passiveermiddelen wordt gemengd. Met dit mengsel van water en hulpstoffen voeren bedrijven verschillende processen uit. Bijvoorbeeld het reinigen en beitsen van metalen. Om deze stoffen te mogen lozen op het riool moet er aan bepaalde voorschriften worden voldaan. Zo mag het afvalwater niet te veel schadelijke stoffen bevatten. Ook mag er niet of onder hoge uitzondering worden gewerkt met zeer gevaarlijke stoffen, zoals de Zeer Zorgwekkende Stoffen. Als het afvalwater te veel schadelijke stoffen bevat zoals zware metalen moet het afvalwater worden gezuiverd.

Afvalwater kan ook ontstaan doordat regenwater op een verontreinigd oppervlak valt. Op een tankplaats voor auto’s ligt bijvoorbeeld altijd wel een klein beetje brandstof. Voordat dit in het riool terechtkomt moet de brandstof uit het afvalwater worden gezuiverd.

Bij een lozing op het riool, een indirecte lozing, is de omgevingsdienst het bevoegd gezag.