Grondwerkzaamheden

Werkzaamheden, zoals graven, saneren, opslaan en toepassen van grond, in of op de bodem worden gezien als een milieubelastende activiteit (mba). Bent u van plan deze werkzaamheden uit te voeren, dan moet u in de meeste gevallen een melding doen bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket

Is de melding niet op tijd gedaan, niet juist of onvolledig, dan mag u niet starten met de werkzaamheden. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat er sprake is van meerdere mba’s voor hetzelfde werk. Doe de vergunningcheck om te beoordelen welke verschillende mba’s voor het uit te voeren werk van toepassing zijn.

Geldende regels
In het Bal en de Nota bodembeheer van de Achterhoek staan de regels die gelden voor het toepassen van grond of baggerspecie. Lees meer informatie op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Overgangsrecht

Bodemsaneringen nemen vaak veel tijd in beslag. Daarom is het overgangsrecht erg belangrijk, omdat een bodemsanering op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) in volle gang kon zijn op het moment dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking trad. 

Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan of een saneringsplan ingediend? Dan is de provincie het bevoegd gezag en is de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) uw aanspreekpunt. De bijbehorende formulieren zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Als de provincie het bevoegd gezag is, dan is de ODRA (namens de provincie) uw aanspreekpunt. Lees meer over het overgangsrecht.

Als er sprake is van overgangsrecht dan moet u de melding van de start van de sanering en de melding van de beëindiging van de sanering voor werkzaamheden binnen de provincie Gelderland indienen bij de ODRA. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier startmelding sanering. Mail het ingevulde formulier naar postbus@odra.nl.

Als er geen sprake is van overgangsrecht, dan is de Omgevingswet van kracht en dient u een melding in te dienen via het Omgevingsloket. De ODA handelt dan uw zaak af namens de gemeente.

Calamiteit of ongewoon voorval

Doet zich een voorval voor dat directe gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Omgevingswet verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie. Lees op onze pagina Ongewoon voorval melden wat u moet doen. Naast melden is het belangrijk dat u direct maatregelen neemt om de schade zo veel mogelijk te beperken.