Energiebesparing

Energiebesparing is belangrijk om Nederland vóór 2050 energieneutraal te maken. In het Nationaal Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Wij zetten ons ervoor in om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het is een investering die u bedrijf óók besparing oplevert, en na een tijdje zelfs vaak winst!

Wettelijke verplichting 

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ook geldt er een informatieplicht. U bent verplicht om via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Wij controleren of u voldoet aan de informatieplicht en of u deze maatregelen ook echt doorvoert. 

Is uw bedrijf verplicht energiebesparende maatregelen te nemen?

Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en midden- of grootverbruiker zijn van energie, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. 

Hieronder ziet u wanneer een instelling klein-, midden- of grootverbruiker is:

 • Klein verbruik:
  <50.000 kWh elektriciteit en < 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar
 • Midden verbruik:
  50.000-200.000 kWh elektriciteit en 25.000-75.000 m3 aardgasequivalenten per jaar
 • Groot verbruik:
  >200.000 kWh elektriciteit en > 75.000 m3 aardgasequivalenten per jaar

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is? Vul dan de Wetchecker energiebesparing in.

Energiebesparende maatregelen per branche

Samen met de bedrijfsbranches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. In deze lijst vindt u energiebesparende maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient. U kunt de Erkende Maatregelenlijsten gebruiken om te zien hoe uw bedrijf energie kan besparen. In bijlage 10 van de Activiteitenregeling kunt u deze lijsten vinden. 

Is uw bedrijf een midden- of grootverbruiker van energie? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst heeft genomen.

Wij voeren bij verschillende branches energiecontroles uit. De toezichthouders beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. De maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, zijn verplicht. Daarnaast moeten sommige bedrijven voldoen aan de EED-auditplicht.

Eisen volgens de bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving staan eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Is er sprake van nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf? Neem hierover dan contact op met uw gemeente. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

Energie besparen begint altijd met inzicht in energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. 

Handige hulpmiddelen
 • De Milieubarometer is een monitoringsinstrument dat de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf simpel en snel zichtbaar maakt. 
 • In de wintermaanden kunt u inzicht in energieverbruik krijgen door een warmtecamera te gebruiken. Daarmee kunt u een foto maken van uw pand om te zien waar nog veel warmte ontsnapt en isolatie ontbreekt.

Zodra u weet hoeveel energie u verbruikt, is de stap klein om aan de slag te gaan met maatregelen.

Tips

Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven met geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende tips:

 • Maak iemand binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor het onderwerp energie en energiebesparing.
 • Controleer of uw bedrijf onder de EED-auditplicht valt.
 • Gebruik energiezuinige verlichting.
 • Gebruik een veegschakeling: hiermee kunt u het uitschakelen van de binnenverlichting instellen.
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen: dit kan u jaarlijks een forse besparing opleveren.
 • Isoleer de ventilatiekanalen, leidingen en appendages.
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen vast.

Meer informatie

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u nog meer informatie over energiebesparing.