Omgevingsdienst Achterhoek

Geur

Geurhinder kan leiden tot klachten. De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn de intensieve veehouderij en de industrie. Hierop is verschillende wetgeving van toepassing. Voor veehouderijen geldt de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit milieubeheer als toetsingskader voor geurhinder. Bij de industrie is dat het Activiteitenbesluit milieubeheer. Geuronderzoek biedt inzicht in de uitstoot van geur, de verspreiding ervan en de geurbelasting op plekken waar mensen verblijven.

Wat doet de ODA

De ODA geeft advies over geur bij ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen milieu en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij beoordelen of geuronderzoek nodig is en beoordelen vervolgens het onderzoek. De ODA beschikt zelf over een “gecertifieerde neus” om geuroverlast te bepalen en maakt gebruik van de expertise van de ODRA voor het uitvoeren van geurmetingen met apparatuur.

Voor bedrijven

Bedrijven met een relevante geuremissie moeten voldoen aan bepaalde geurnormen. Wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden of veranderen, mag u bepaalde normen niet overschrijden. Tijdens de procedure die u moet doorlopen om toestemming van de gemeente te krijgen, kan onderzoek nodig zijn om geurhinder te voorkomen. Ook kan het zijn dat er geurklachten ontstaan vanuit uw bestaande bedrijfsvoering, zodat om die reden geuronderzoek nodig is. Uit geuronderzoek kan blijken dat er maatregelen moeten worden genomen om geurhinder te voorkomen of beperken. Voor veehouderijen gelden de geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor andere bedrijven gelden de bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De Handleiding geur van Infomil legt uit hoe het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven kan worden bepaald.

Voor particulieren

Particulieren kunnen in aanraking komen met geurhinder als ze bouwplannen hebben in de omgeving van een bedrijf met een relevante geuremissie. Wanneer u een huis wilt bouwen, mag dat niet plaatsvinden binnen de geurcontour van een bedrijf. Het is uiteraard mogelijk dat u als particulier geurhinder ervaart van een bedrijf. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen vindt toetsing aan de geurnormen plaats bij besluitvorming over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Klachten over geurhinder van bedrijven kunt u melden bij het provinciaal loket S@men.