Vuurwerk voor bedrijven

Aan vuurwerk zijn regels verbonden. Die regels gaan over het kopen, verkopen, opslaan, vervoeren en afsteken van vuurwerk. Op deze pagina leest u aan welke vuurwerkregels u zich als bedrijf moet houden.

Verkoop en opslag van vuurwerk

Wilt u bedrijfsmatig vuurwerk opslaan en/of verkopen? Dan is het volgende belangrijk voor u:

Past het binnen het omgevingsplan?

Vraag na bij uw gemeente of u volgens het omgevingsplan vuurwerk mag opslaan en verkopen op het perceel waar u dat wilt doen. En als dat mag: hoeveel vuurwerk en welk vuurwerk u daar maximaal mag opslaan.

Moet u een milieumelding doen of omgevingsvergunning milieu aanvragen?

Dat hangt af van het soort en de hoeveelheid vuurwerk dat u wilt opslaan.

Opmerking vooraf: Fop- en schertsvuurwerk is ook consumentenvuurwerk. Elke 10 kilo fop- en schertsvuurwerk telt mee als 1 kilo consumentenvuurwerk. Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Het wordt ook wel onterecht ‘kindervuurwerk’ genoemd. Denk hierbij aan sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Een complete lijst van fop- en schertsvuurwerk vindt u in bijlage II van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (RACT).

Minder dan 25 kilo theatervuurwerk van categorie T1 of T2 (theatervuurwerk)
Doe minimaal 4 weken vooraf een melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat kunt u doen via het Omgevingsloket. Uw melding komt dan automatisch bij uw gemeente terecht. Let op: u heeft eHerkenning niveau 2 nodig  om de melding te kunnen doen.

U kunt uw melding ook op papier doen. Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Heeft u de melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding namens de gemeente. Vermeld in uw melding ook de coördinaten van de bufferbewaarplaats en bewaarplaats voor vuurwerk.

Doe minimaal 4 weken vooraf een melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat kunt u doen via het Omgevingsloket. Uw melding komt dan automatisch bij uw gemeente terecht. Let op: u heeft eHerkenning niveau 2 nodig  om de melding te kunnen doen.

U kunt uw melding ook op papier doen. Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Heeft u de melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding namens de gemeente. Vermeld in uw melding ook de coördinaten van de bufferbewaarplaats en bewaarplaats voor vuurwerk.

Meer dan 10.000 kilo aan categorie F1-, F2- of F3-vuurwerk, meer dan 25 kilo categorie T1- of T2-vuurwerk en/of meer dan 0 kilo ander vuurwerk
U heeft een omgevingsvergunning activiteit milieu nodig voordat u met de verkoop en opslag mag beginnen. U kunt de vergunning online aanvragen via het Omgevingsloket. Uw aanvraag komt dan automatisch terecht bij de provincie Gelderland. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) behandelt uw aanvraag namens de provincie. Houd er rekening mee dat een vergunningprocedure sowieso 8 weken duurt en kan worden verlengd met 6  weken. Valt uw activiteit onder het Besluit risico’s zware ongevallen? Dan duurt de procedure nog langer.

Heeft u een vuurwerkverkoopvergunning APV nodig?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van sommige gemeenten staat dat u ook een vuurwerkverkoopvergunning moet hebben om vuurwerk te mogen verkopen. Dit is niet hetzelfde als een omgevingsvergunning milieu. Vraag daarom bij de gemeente na of u zo’n vuurwerkverkoopvergunning nodig hebt.

Wanneer mag u vuurwerk verkopen?

Fop- en schertsvuurwerk mag u het hele jaar door verkopen. Ander consumentenvuurwerk mag u alleen verkopen op 29, 30 of 31 december tijdens de toegestane winkelopeningstijden. Is één van die dagen een zondag? Dan mag u op die dag geen vuurwerk verkopen. In plaats daarvan mag u dan vuurwerk verkopen op 28 december.

Welke milieuregels zijn er voor uw vuurwerkopslag en -verkoop?

Dat hangt af van de hoeveelheid en het soort vuurwerk dat u opslaat.

Meer dan 25 kilo en minder dan 10.000 kilo categorie F1-, F2- en F3-vuurwerk
U vindt de regels in paragraaf 4.102 van het Besluit activiteiten leefomgeving en in het Vuurwerkbesluit. Kreeg u vóór 1 januari 2024 extra regels (maatwerkvoorschriften) opgelegd van de gemeente? Dan blijven die ook na 1 januari 2024 gelden. 1  Wij controleren elk jaar namens de gemeente of u zich aan deze regels houdt.

Meer dan 10.000 kilo categorie F1-, F2- en F3-vuurwerk, meer dan 25 kilo categorie T1- en T2-vuurwerk en/of meer dan 0 kg categorie F4-vuurwerk of andere categorieën
U vindt de regels in paragraaf 4.102 van het Besluit activiteiten leefomgeving en in het Vuurwerkbesluit (vooral in bijlage 2 en 3). Daarnaast kan de provincie u extra regels geven, bijvoorbeeld in uw omgevingsvergunning of door u maatwerkvoorschriften te geven. Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert namens de provincie of u zich aan deze regels houdt.

Minder dan 25 kilo categorie T1- en T2-vuurwerk
U vindt de regels in paragraaf 4.102 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierin staat dat u dit vuurwerk moet opslaan in een brandveiligheidsopslagkast. En dat die kast moet voldoen aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 32. Wij controleren namens de gemeente of u zich aan deze regels houdt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de controles die wij uitvoeren? Kijk dan op onze pagina Bedrijfscontrole. Wilt u weten welke sanctiemogelijkheden wij hebben? Kijk dan op de pagina Maatregelen.

Vervoer van vuurwerk

Vervoert u vuurwerk? Dan kunt u een controle krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport of de politie.

Afsteken van vuurwerk

Wilt u bedrijfsmatig vuurwerk afsteken? Bijvoorbeeld voor een vuurwerkdemonstratie, een bijzondere gelegenheid, evenement of show? Dan heeft u een vergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Gelderland.

Wat controleert Omgevingsdienst Achterhoek?

Wij controleren alle legale vuurwerkverkooppunten in de Achterhoek. Dat doen we minstens twee keer per jaar: in het najaar en rond de eindejaarsverkoop. Daarbij controleren wij of de opslag en de verkoop veilig verlopen. Bijvoorbeeld: Is de opslag brandwerend genoeg? Zijn de sprinklers en de brandmeldinstallatie goedgekeurd? Wordt het vuurwerk verkocht aan mensen die daar oud genoeg voor zijn? Is het personeel goed geïnstrueerd?