Spring naar content

Geur

Geur kan zorgen voor overlast. Daarom moeten bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden. Wij controleren of bedrijven dat doen.

Oorzaken van geuroverlast

De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn de intensieve veehouderij en de industrie. Hierop is verschillende wetgeving van toepassing. Voor veehouderijen geldt als toetsingskader voor geurhinder de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij de industrie is dat het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Onze taken op het gebied van geur

Als omgevingsdienst geven we advies aan gemeenten over geur bij ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen milieu en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij beoordelen of geuronderzoek nodig is en beoordelen vervolgens het onderzoek. Geuronderzoek geeft inzicht in de uitstoot van geur, de verspreiding ervan en de geurbelasting op plekken waar mensen verblijven. 

We maken gebruik van de expertise van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voor het uitvoeren van geurmetingen met apparatuur.

Informatie voor bedrijven

Bedrijven met geuremissie moeten voldoen aan geurnormen. Wilt u uw bedrijf uitbreiden of veranderen? Dan mag u bepaalde normen niet overschrijden. Tijdens de procedure die u moet doorlopen voor toestemming van de gemeente, kan onderzoek nodig zijn om geurhinder te voorkomen. Ook kan het zo zijn dat er geurklachten ontstaan vanuit uw bestaande bedrijfsvoering, waardoor er geuronderzoek nodig is. 

Uit het geuronderzoek kan blijken dat u maatregelen moeten nemen om geurhinder te voorkomen of beperken. Het stappenplan van Kenniscentrum Infomil laat zien welke geurvoorschriften in een bepaalde situatie gelden. 

Informatie voor particulieren

Als particulier kunt u  op twee manieren te maken krijgen met geur of geurhinder:

U heeft bouwplannen
Heeft u bouwplannen in de omgeving van een bedrijf met geuremissie? Dan gelden er beperkingen in het gebied waarin het bedrijf een bepaalde geurbelasting mag veroorzaken. Op de gevel van een nieuw te bouwen woning of andere verblijfsfunctie moet dan worden voldaan aan de voor het bedrijf geldende geurnorm. Anders is medewerking aan uw bouwplan niet mogelijk.

U heeft geuroverlast
U kunt geurhinder ervaren van een bedrijf. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen vindt toetsing aan de geurnormen plaats bij besluitvorming over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 

Wilt u uw klacht over geurhinder door een bedrijf melden? Dat kan via het provinciaal loket S@men. Lees meer over het melden van milieuklachten.