Propaanopslagtanks steeds populairder

Door de hoge aardgasprijzen gaan steeds meer bedrijven en particulieren in de Achterhoek op zoek naar alternatieve brandstoffen. Hierdoor zien we een toename in de plaatsing van propaangastanks. Maar let op! In de bebouwde kom en op bedrijventerreinen is dit niet zonder meer mogelijk. 

In het verleden bleef de vraag voor propaanopslagtanks vooral beperkt tot de locaties in het buitengebied, bij een woning of als onderdeel van een agrarisch bedrijf. Dit meestal op locaties waar geen aansluiting aanwezig is op het landelijke aardgasleidingnetwerk. Omdat propaangas nu stukken goedkoper is dan aardgas, zien we een toename in de vraag naar de plaatsing van deze tanks. 

Uiterst explosief

Propaangas is uiterst explosief en kan bij een incident voor een hoop slachtoffers zorgen. Het plaatsen van een propaanopslagtank in de bebouwde kom is daarom in veel gevallen niet mogelijk. Dit vanwege de veiligheidsafstanden – de aan te houden afstand van de propaanopslagtank tot aan een gebouw of object – die gelden. Ook de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van hulpdiensten bij een eventuele calamiteit speelt een rol. Op het bedrijventerrein zien we hetzelfde. De bouwvlakken zijn uiterst goed benut en dat zorgt ervoor dat bij het plaatsen van een propaanopslagtank, qua omliggende ruimte, niet voldaan kan worden aan de veiligheidsafstanden. 

Registratie in landelijk register

Propaanopslagtanks vanaf 3 m3 worden geregistreerd in het landelijke risicoregister. Binnenkort wordt dit register vervangen door het zogenaamde Register Externe Veiligheid. De data wordt dan landelijk en publiekelijk zichtbaar op de Atlas van de Leefomgeving. Kijk voor meer informatie op www.atlasleefomgeving.nl. Als de Omgevingswet van kracht wordt is het verplicht om alle propaanopslagtanks te registeren, ongeacht de omvang, inclusief de bijbehorende externe veiligheidsafstanden. 

Wet- en regelgeving

Het doen van een melding is voor particulieren en bedrijven in alle gevallen een verplichting vanuit de wet- en regelgeving. Melden kan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).  Om ongevallen met propaanopslagtanks te voorkomen, gelden strenge richtlijnen. Als je als bedrijf of particulier dergelijke opslagtanks gebruikt, moet je aantonen dat je hiermee veilig, maar ook (milieu)verantwoord werkt. Maar betekent dit dan dat je voor iedere propaanopslagtank meteen een omgevingsvergunning milieu nodig hebt? Het antwoord hierop is nee, want dit hangt af van zowel de grootte (het volume) van de opslagtank als de jaarlijkse doorzet en daaraan gekoppeld: het aantal verladingen per tankauto of -wagen dat jaarlijks plaatsvindt. Een propaanopslagtank kan gezien worden als een bouwwerk. Het bestemmingsplan raadplegen is nodig om te beoordelen of de propaanopslagtank wel binnen het bouwvlak wordt gesitueerd. Zo niet, dan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 

Bekijk ook ons artikel over propaanopslagtanks in onze kennisbank.