Propaanopslagtanks

Een propaanopslagtank is een tank waarin vloeibaar gemaakt gas onder druk is opgeslagen. Om calamiteiten met propaanopslagtanks te voorkomen gelden er strenge richtlijnen. Onderhoud, keuring, de afstand tot de tank tot andere objecten en beschermende maatregelen zijn hierbij van belang.

Als u als bedrijf of als particulier een propaanopslagtank gebruikt, moet u aantonen dat u hiermee veilig, maar ook (milieu)verantwoord werkt. Om u, uw propaanopslagtank en de omgeving te beschermen zijn er door de overheid landelijk geldende regels vastgesteld.

Voldoende afstand

Afhankelijk van de grootte moet een tank tussen de 5 en 7,5 meter van een gebouw geplaatst zijn. Verder mag de tank niet te dicht bij een erfgrens liggen. Als het gaat om een vrij toegankelijk terrein, dan is een hek van 1,8 meter hoog verplicht. Klik hier voor meer informatie over de veiligheidsafstanden.

Onderhoud en keuring

Zorg dat een propaanopslagtank tijdig wordt onderhouden en gekeurd. Is de tank gehuurd, dan verzorgt de leverancier een deel van de keuringen. Het onderhouden en keuren van de leiding in de bodem tussen de tank en het gebouw is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Controleer tijdig of aan alle onderhouds- en keuringsverplichtingen is voldaan.

Controles

Toezichthouders voeren controles uit om na te gaan of de opslag en het gebruik van propaangas op een verantwoorde manier plaatsvindt. U houdt hiervoor een (digitaal) logboek bij met daarin onder meer de tweejaarlijkse onderhoudsrapportage, het keuringscertificaat van de propaanopslagtank en het keuringsverslag van de middendrukleiding.

Melding of vergunning?

De meldingsplicht voor een propaanopslagtank geldt als:

  • de tank een maximale inhoud van 13 m3 heeft;
  • er niet meer dan twee propaanopslagtanks op een locatie aanwezig zijn;
  • propaan alleen als gasvormige brandstof uit de opslagtank wordt gehaald.

Melden kan via het Omgevingsloket. Voldoet u niet aan bovenstaande eisen? Dan moet u een vergunning aanvragen voor het gebruik van de propaantank. Ook dit kan via het Omgevingsloket.

Meer weten

Kijk voor de eisen waaraan een propaanopslagtank met bijbehorende leidingen en installatieonderdelen moet voldoen bij de Activiteitenregeling milieubeheer.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid (externe veiligheid) gaat over het voorkomen en beheersen van de risico's voor de omgeving. Hiervoor is samenwerking en kennisdeling nodig.