Overtredingen

Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding:

Beperkt risico op milieuschade

Brengt de overtreding een beperkt milieurisico met zich mee? Dan ontvangt u een brief met een termijn waarin u de overtreding moet oplossen. Na afloop van de termijn vindt een hercontrole plaats. 

  • Is de overtreding opgelost? Dan is het traject afgerond. U ontvangt hierover een brief.
  • Is de overtreding niet binnen de termijn opgelost? Dan krijgt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’. Dat betekent dat wij van plan zijn u een dwangsom op te leggen als u niet binnen een bepaalde periode de overtreding oplost.

Groot risico op milieuschade

Brengt de overtreding een groot risico op milieuschade met zich mee? Of constateert de toezichthouder een overtreding opnieuw? Dan krijgt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’.

Acuut risico op milieuschade

Soms zijn er uitzonderlijke situaties met acuut risico op milieuschade. Dan kunnen wij bestuursdwang toepassen. Dat is bijvoorbeeld het sluiten van (een onderdeel van) een bedrijf.

Meer informatie

Lees meer over de maatregelen die wij kunnen opleggen bij overtredingen.