Spring naar content

Grond toepassen

Bent u van plan om baggerspecie, grondspecie of bouwstoffen toe te passen of tijdelijk op te slaan? In veel gevallen moet u dan een melding doen. Dit is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.

Wanneer moet u grondspecie en baggerspecie melden?

U moet dit altijd vijf dagen vóór de toepassing melden. Dat geldt ook voor tijdelijke opslag.

Wilt u meer dan 50 kubieke meter schone grondspecie en baggerspecie toepassen? Dan moet u de toepassingslocatie ook eenmalig melden.

Wanneer moet u bouwstoffen melden?

In veel gevallen hoeft u toepassing van bouwstoffen niet te melden. Deze stoffen zijn vrijgesteld van een meldingsverplichting. Maar in de volgende gevallen moet u wel een melding doen:

Toepassing van IBC-bouwstoffen
De toepassing van IBC-bouwstoffen moet u minstens vier weken voor de toepassing melden. Is de milieuhygiënische verklaring op dat moment nog niet beschikbaar? Dan kunt u deze tot uiterlijk vijf werkdagen voor het toepassen doorgeven via het meldpunt.

Bouwstoffen opnieuw toepassen
Bent u eigenaar van bouwstoffen en past u deze opnieuw toe onder dezelfde condities en zonder bewerking? Dan moet u dit uiterlijk vijf werkdagen voor toepassing melden.

Waar moet u het toepassen van grond melden?

Dit doet u bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Hier kunt u direct een melding doen.

Tips voor het invullen van de melding

  • Bij het bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast.
  • Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. 
  • Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap of Rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het Meldpunt bodemkwaliteit stuurt meldingen door. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar de gemeente, het waterschap of naar ons als omgevingsdienst. Dit hangt af van de locatie van de toepassing. Wij controleren of de toe te passen partij en de voorgenomen toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Is dat niet het geval? Dan kunnen wij hierop handhaven.

Meer informatie

Lees meer op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit.