Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de provincie Gelderland of bij uw gemeente. 

De inhoud van deze pagina sluit mogelijk nog niet (volledig) aan bij de nieuwe Omgevingswet. Heeft u vragen over bodemverontreiniging en bodemsanering melden, neem dan contact met ons op. Deze pagina zal spoedig geüpdatet worden met de actuele informatie. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of provincie doen als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is;
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond;
  • er gesaneerd moet worden;
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen.

Melding bij de provincie: historische verontreiniging van meer dan 25 m³

Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, die vóór 1987 heeft plaatsgevonden? Dit noemen we een historische verontreiniging. U bent dan verplicht de verontreiniging en de eventuele sanering te melden bij Milieuklacht Gelderland

Melding bij uw gemeente: kleine verontreiniging van maximaal 25 m³ of nieuw geval

Is er sprake van een bodemverontreiniging van minder dan 25 m³, die vóór 1987 heeft plaatsgevonden? Of is de verontreiniging ontstaan na 1987? Dan moet u de verontreiniging en de eventuele sanering melden bij de gemeente. Bij een sanering moet u de volgende informatie aan te leveren:

  • Onderliggend(e) bodemonderzoek(en).
  • Plan van aanpak (saneringsplan).

De aangeleverde rapportage moet voldoen aan bepaalde normen en kwaliteitseisen. Het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. 

Wat gebeurt er na de melding? 

Uw plan van aanpak wordt beoordeeld en binnen vijf weken hoort u of u mag starten met de werkzaamheden. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd en kan het langer duren voordat u mag starten met de sanering.

U mag pas aan de slag als de provincie, gemeente of omgevingsdienst toestemming heeft gegeven. Voordat u daadwerkelijk begint met de werkzaamheden, moet u dit eerst melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar bodem@odachterhoek.nl. Vermeld ook het zaaknummer dat u heeft ontvangen bij de beoordeling van uw plan van aanpak. Meer informatie over de procedure vindt u op de website Bodem+.

Calamiteit

Bij een calamiteit in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een lekkage of ongeluk, is het belangrijk om het ontstaan van de verontreiniging zo snel mogelijk te stoppen en te voorkomen dat de verontreiniging zich verspreid over een groter gebied. Neem direct maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Pas daarna meldt u alsnog (zo spoedig mogelijk) de calamiteit in of op de bodem bij de omgevingsdienst via info@odachterhoek.nl.  

Is er een lekkage of ongeluk binnen uw bedrijf waarbij de bodem wordt verontreinigd? Dan is er sprake van een ‘ongewoon voorval’ dat u verplicht bent te melden. Klik hier voor meer informatie.