Omgevingsdienst Achterhoek

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het voorkomen en beheersen van de risico’s voor de omgeving. Dit kan zijn bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en verwerken. Maar ook bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water,  spoor en door buisleidingen.

Het intensieve verkeer van mensen en goederen, de industriegebieden en bedrijventerreinen brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s zorgen soms voor een spanningsveld tussen ruimtelijke plannen en externe veiligheidsrisico’s. Nieuwbouw van bedrijven en woningen, vervoersplannen en al bestaande bedrijven vragen om een goede afweging tussen ambities en veiligheidsrisico’s. Als omgevingsdienst zijn we goed op de hoogte van de verschillende risico’s die bedrijfsactiviteiten met zich mee brengen en we kennen onze omgeving. Wij adviseren gemeenten daarom ook bij het maken van de juiste afwegingen bij ruimtelijke plannen.

Zelf kunt u ook zien welke risicovolle bedrijven er in uw omgeving aanwezig zijn op de landelijke risicokaart en wat bij deze bedrijven kan gebeuren, zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen. Er staat ook bij hoe u in het geval van een calamiteit in uw buurt het beste kunt handelen.

Samenwerking

Wij werken op het gebied van externe veiligheid nauw samen met onze partners en de veiligheidsregio’s. Door samen te werken en expertise te delen willen we externe veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk verkleinen en incidenten voorkomen.