Omgevingsdienst Achterhoek

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning moet u soms een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Huis of bedrijf (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van uw huis of bedrijfspand. Daarom wordt bij taxatie op de bodemkwaliteit gelet. Bij uw gemeente kunt u navragen of er gegevens bekend zijn over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een stuk grond. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan de kopers.

Bouwen van een huis

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen vaak om een verkennend bodemonderzoek. Dan kan de gemeente beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Of dat er risico’s zijn voor de gebruiker. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals woningbouw. De Omgevingsdienst Achterhoek beoordeelt de bodemonderzoeken. U heeft dus in de meeste gevallen contact met de ODA.

Starten, wijzigen en beëindigen bedrijf

Als u activiteiten verricht waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan, moet u bodemonderzoek laten doen. Een zogenaamde nul-meting is verplicht om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Als de bedrijfsactiviteiten stoppen, wordt de bodem opnieuw gecontroleerd. Als er vervuiling wordt gevonden, moet de ondernemer dit opruimen en ervoor zorgen dat de bodem weer net zo schoon is als bij de nul-meting. Ook als u uw bedrijf ingrijpend gaat veranderen, moet u een bodemonderzoek doen. Dan wordt er een nieuwe nul-meting gedaan.

Toepassen grond

Wilt u grond verplaatsen, nieuwe grond aandragen of grond afvoeren? Hier zijn regels voor.

  • U heeft een meldplicht als u grond wilt toepassen door een grondverzetbedrijf.
  • U heeft geen meldplicht als u minder dan 50 kuub schone grond toepast.
  • U heeft geen meldplicht als particulier, als er geen professioneel bedrijf bij betrokken is.

Waar moet u zich melden?

U meldt grondtoepassingen bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.
Direct een melding doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit >

Als bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast. Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (waterschap of rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of u te maken heeft met een erkende bodemintermediair. Als dit niet het geval is, kunnen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning. RWS leefomgeving publiceert een lijst met erkende bodemintermediairs.