Werken aan kennisdeling over Zeer Zorgwekkende Stoffen

Hoe zorg je ervoor dat de deskundigheid en specialisatie die de afzonderlijke medewerkers van omgevingsdiensten over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) hebben opgebouwd, wordt gedeeld en dat deze informatie wordt uitgewisseld? Omgevingsdienst NL en het RIVM hebben de krachten gebundeld en werken aan een samenwerkingsverband waarin kennisvragen gezamenlijk worden geformuleerd, geprioriteerd en opgepakt. 

Vanuit de Omgevingsdienst Achterhoek is milieutoezichthouder en -handhaver Jaap Berentsen bij dit project betrokken. “Mijn rol in dit gehele project is vooral als ‘regiotrekker’ zorgen dat kennis wordt gedeeld en het geven van handvaten om ZZS te herkennen en te beoordelen of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van ZZS. Bijvoorbeeld over praktijksituaties waarin we te maken kregen met ZZS, hoe wij deze situaties bij bedrijven in de Achterhoek in beeld hebben gebracht en hebben opgelost.” Zo gaf Jaap onlangs samen met collega’s van het RIVM en Omgevingsdienst Regio Nijmegen een training aan toezichthouders over hoe je op een etiket van een gevaarlijke stof kunt zien of je te maken hebt met een ZZS. 

Onvoldoende zicht op milieueffect 

Een stof wordt geclassificeerd als ‘zeer zorgwekkend’ als deze schadelijke effecten heeft op mens, dier en plant op het moment dat deze stoffen vrijkomen in de grond, lucht of water. Bedrijven zijn verplicht om de ZZS-uitstoot zo veel mogelijk te voorkomen en aantoonbare risico’s te beperken. Enkele PFAS zijn een ‘bekend’ voorbeeld van een ZZS, maar zo zijn er nog ruim duizend andere stoffen die onder deze noemer vallen. Er is op dit moment onvoldoende zicht op waar deze stoffen zich bevinden en wat het milieueffect is. Vanuit gemeenten en provincies is er de wens voor meer aandacht voor de risico’s van deze stoffen, de kennis daarover, wet- en regelgeving en toezicht en handhaving. 

Try-out

Voor de uitwerking van het samenwerkingsverband zet Omgevingsdienst NL ‘regiotrekkers’ in die als verbindende schakel dienen voor de verschillende omgevingsdiensten in hun regio. Voor de provincies Gelderland en Overijssel is dat onze collega Jaap, samen met zijn collega van Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het RIVM zet aan zijn kant ‘liaisons’ in die, samen met de regiotrekkers, kennisvragen signaleren, en deze eventueel ook zelf oppakken. Voor landelijke, meer structurele kennisvragen worden projectleiders en experts ingezet vanuit zowel Omgevingsdienst NL als RIVM. In deze zogenaamde ‘try-out’-fase ligt de focus op ZZS, maar de bedoeling is dat met de opgedane kennis en ervaring dit samenwerkingsverband in de toekomst ook voor andere kennisvelden binnen de omgevingsdiensten kan worden ingezet.