Omgevingsdienst Achterhoek

RMS krijgt verlenging termijn aanvulling gegevens

30 april 2020
RMS krijgt verlenging termijn aanvulling gegevens

Al langere tijd loopt er een procedure met betrekking tot de vestiging van een bioraffinagefabriek op Regionaal Bedrijvenpark Laarberg in Groenlo. RMS wil door bioraffinage mest uit de regio verwerken en duurzame groene energie produceren uit rest- en afvalstromen. RMS heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bedrijf heeft uitstel gekregen voor het aanleveren van aanvullende gegevens.

Aanvullende gegevens
Namens het bevoegd gezag provincie Gelderland voert de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) de procedures voor de omgevingsvergunning uit. Op 28 januari heeft de ODRN RMS verzocht om aanvullende gegevens te leveren over energie, afvalwater, geur en stikstof. Deze gegevens moesten voor 31 maart zijn aangeleverd.

Verlenging termijn
Op 26 maart heeft RMS verzocht om verlenging van deze termijn met vier maanden. De omgevingsdienst heeft ingestemd met dit verlengingsverzoek. Er zijn verschillende redenen om tegemoet te komen aan dit verzoek:

  • Stikstof – De landelijke kaders en provinciale beleidsregels om de stikstofdepositie te verminderen zijn nog niet definitief vastgesteld. Zo is nu nog niet duidelijk in hoeverre bedrijven, waaronder ook RMS, hun stikstofdepositie extern kunnen salderen. Ook werkt op dit moment het rekenmodel Aerius nog niet voldoende. Daarom kan nog geen volledige berekening van de stikstofdepositie worden gemaakt. Deze berekening is nodig voor de mer-beoordeling en de onderbouwing van de aanvraag voor een omgevingsomgeving.
  • Afvalwater – Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijk aanwezige stoffen als pesticiden en medicijnen in het afvalwater. Dit onderzoek is niet op korte termijn afgerond.
  • Corona – Het blijkt in deze periode moeilijker de gevraagde gegevens op tijd te leveren en de aanvraag compleet te maken.

Nieuwe datum
De omgevingsdienst heeft met RMS afgesproken dat de aanvullende gegevens voor de mer-beoordeling en de omgevingsvergunning uiterlijk op 1 augustus 2020 bij de omgevingsdienst moeten liggen. De gegevens moeten gebaseerd zijn op de oorspronkelijke aanvraag uit 2017 en rekening houden met de uitspraak van de Rechtbank.

Publicaties
Op de website van Omgevingsdienst Regio Nijmegen kunt u de gepubliceerde besluiten en bijbehorende stukken vinden. Daar wordt ook de nieuwe aanvraag geplaatst zodra deze ontvankelijk is. Zo kunt u alle officiële publicaties over RMS blijven volgen.

NB: Op basis van het bericht zoals het op de gemeentepagina van Oost Gelre is verschenen, lijkt het alsof Omgevingsdienst Achterhoek betrokken is bij deze aanvraag en dat de publicaties hierover ook op de ODA-website worden gepubliceerd. Dit is niet het geval; we verwijzen u hiervoor graag door naar de website van de ODRN.

Heeft u vragen?
ODA-medewerker Wim Halfman is als projectleider namens ODRN betrokken bij deze procedure. Voor vragen kunt u per e-mail bij hem terecht.