Omgevingsdienst Achterhoek

Actualisatie vergunningen IPPC bedrijven

20 mei 2019

Een aantal agrarische IPPC bedrijven in de Achterhoek heeft een brief ontvangen waarin Oda vraagt om informatie aan te leveren om hun vergunning te kunnen actualiseren. De aanleiding daarvoor leggen wij hier onder uit.

Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderij gepubliceerd. In deze conclusies worden onder andere emissieniveaus en de daarmee verbonden monitoring ervan beschreven. De conclusies worden vastgesteld door een comité van de lidstaten en worden vertaald in alle talen van de EU-lidstaten. Binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie moeten de vergunningvoorschriften getoetst en zonodig aangepast worden aan de nieuwe BBT-conclusies. Ook moet dan de installatie aan de nieuwe vergunningsvoorschriften voldoen.

Agrarische bedrijven moeten op basis van de BBT-conclusies aangeven welke maatregelen ze hebben getroffen met betrekking tot de volgende milieuaspecten: water, energie, stof, geur, ammoniak, opslag vaste mest, opslag drijfmest en verwerking van mest op de boerderij. De getroffen maatregelen moeten vervolgens worden vastgelegd in de voorschriften van de vergunning. Deze verplichting geldt voor alle agrarische IPPC bedrijven.

De agrarische sector in Nederland is één van de voorlopers op het gebied van het treffen van maatregelen die de impact van hun activiteiten op het milieu te beperken. Daarom is de verwachting dat veel veehouderijen al voldoende maatregelen hebben getroffen om aan de BBT-conclusies te voldoen. Met deze actualisatie leggen we niet alleen de (nog) te treffen maar ook de al getroffen maatregelen vast in de vergunning.

Meer informatie kun je vinden op de website van infomil.