Opslag van Lithium-ion accu’s en batterijen

De opslag van Lithium-ion batterijen en accu’s neemt een grote vlucht en kent verschillende risico’s. Wat de meeste met elkaar gemeen hebben is dat zij instabiel kunnen worden bij overladen, diepontladen, hoge én lage temperaturen en slag of stoot.

Het landelijke beleid voor het opslaan van Lithium-ion accu’s (hierna: Li-ion) is op een aantal punten nog niet afdoende geregeld. Opslag is echter wel mogelijk volgens de geldende wet- en regelgeving. 

Risico’s en effecten

Het grootste probleem bij Li-ion batterijen is dat zij door verschillende oorzaken instabiel kunnen worden. Dat kan in het uiterste geval weer leiden tot kortsluiting en spontane ontbranding waarbij giftige stoffen vrijkomen. Omdat bij een batterijbrand ook zuurstof vrijkomt, houdt de brand zichzelf uren of zelfs dagen in stand. Dit wordt ook wel een thermal runaway genoemd. Door de druk die ontstaat, kunnen delen van de batterij weggeslingerd worden. Bij het blussen van de brand ontstaat corrosief en giftig bluswater. Dat giftige bluswater moet op een juiste wijze opgevangen kunnen worden, om oppervlaktewaterverontreiniging te voorkomen.

Moeilijk te blussen

Als er brand ontstaat in de afgesloten ruimte waar de Li-ion batterijen worden opgeslagen, dan wordt er door leveranciers aangegeven dat ook geblust kan worden met een aerosol blussysteem. De werking hiervan is nog niet bewezen en is nog niet te certificeren. Dit systeem is dus nog niet toepasbaar. Voor de opslag van Li-ion gelden voor het gebouw en bijbehorende laad- opslagruimtes brandveiligheidseisen. Een andere optie bij brand is het koelen van de batterij, om een thermal runaway te voorkomen. Recente branden hebben aangetoond dat Li-ion uiterst moeilijk is om te blussen. Een voorbeeld hiervan is de brand in Nunspeet waarbij de risico’s en effecten duidelijk zijn. 

Wet- en regelgeving

Li-ion batterijen en accu’s worden gezien als gevaarlijke stof. Vervoer van de batterijen en accu’s is dan ook alleen onder voorwaarden mogelijk zoals genoemd in het ADR. Als er op een locatie meer dan 10.000 kg aan Li-ion batterijen en accus’s aanwezig is, dan geldt de vergunningplicht voor het onderdeel milieu (omgevingsvergunning milieu). De opslag van meer dan 10.000 kg valt namelijk onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

Voor de opslag tot 10.000 kg Li-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling beschikbaar. Het bevoegd gezag kan op basis van zorgplicht wel maatregelen voorschrijven. We noemen dat maatwerk. 

Eisen voor en aan de opslag

Aan opslaglocaties waar onbeschadigde Li-ion batterijen en accu’s worden opgeslagen schrijven we ‘boven de 1000 kg’-maatregelen voor. We sluiten aan bij de leidraad Tabel 2Ondergrenzen voor de opslag van energiedragers. Opslagen vanaf 1000 kg worden bovendien gemeld bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.